بازگشت

تاریخ درج : 1395/8/24
موضوع : پايان پروژه تجاري پرديس
خلاصه :
پروژه ساخت مجتمع تجاري در اين هفته به اتمام ميرسد و به زودي افتتاح ميگردد...اين پروژه پس از مدت يک سال به اتمام خواهد رسيد

پروژه ساخت مجتمع تجاري در اين هفته به اتمام ميرسد و به زودي افتتاح ميگردد...اين پروژه پس از مدت يک سال به اتمام خواهد رسيد