عوامل موثر در نما سازي ساختمان هاي مدرن چيست؟

-نحوه و ميزان دسترسي سازندگان و مالکان ساختمانها به مصالح ساختماني.

-نوع و شيوه اجرايي که در احداث ساختمان بکار گرفته مي‌شود.

-نوع کاربري ساختمان يا فضاي مورد نظر (اداري ، مسکوني ، آموزشي و …).

-شرايط و وضعيت محل يا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، ميزان رطوبت، زمين شناختي و …).

-مسايل اقتصادي از نظر ميزان بودجه و اعتبار اختصاص يافته براي احداث سازه مورد نظر (در پروژه هاي دولتي) و ميزان توان مالي افراد در ساخت منازل شخصي.

-رعايت اصول زيبايي شهري يا روستايي و مد نظر قرار دادن هماهنگي ظاهري و نمايي ساختمان با سازه و ساختمانهاي مجاور.

-جهت وزش بادهاي زمستاني و نيز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.

-و درنهايت گسترش علم و فناوري ارتباطات، براي بهره گيري از وسايل وتجهيزات مدرن و مصالح نوين و نيز ايده گرفتن از نماسازي ساير کشورهاي داراي سبکهاي خاص و پيشرفته در معماري ساختمان، البته متناسب با شرايط محيطي و اقليمي‌منطقه مشابه در کشور.